• zakládání spole?enství vlastník? jednotek jako právnické osoby , ?ešení vztah? dle tohoto zákona (smlouvy o výstavb?, smlouvy o p?evodech jednotek, prohlášení vlastníka a jeho zm?ny apod.)
 • ?ešení vztah? k nemovitostem, stavbám i pozemk?m, v?etn? zástavních práv a v?cných b?emen a zastupování v ?ízení p?ed katastrálním ú?adem, p?íprava zejména nájemních a kupních smluv jakož i smluv o dílo týkajících se pozemk?, budov, nebytových prostor a byt?
 • sepis smluv a listin, v?etn? zástavních smluv
 • ?ešení zajišt?ní závazk?, úschova listin a pen?žní hotovosti
 • zastupování u soud? a ob?anskoprávních sporech
 • problematika dražeb dobrovolných i nedobrovolných
 • ?ešení škod, v?etn? vymáhání pohledávek z tohoto titulu
 • d?dické právo
 • jednotlivé porady a konzultace, právní rozbory
 • vypo?ádání podílového spoluvlastnictví a spole?ného jm?ní manžel?
 • problematika ob?anských sdružení, v?etn? jejich založení
 • správa majetku
 • exekuce, stálá spolupráce se soukromým soudním exekutorem

 • problematika rozvod?
 • vypo?ádání majetku a bydlení po rozvodu
 • úprava styku rodi?? s nezletilými d?tmi
 • výživné

 • sepis návrh? na zahájení insolven?ního ?ízení a návrh? na prohlášení konkurzu
 • vypracování p?ihlášky pohledávek do insolven?ního ?ízení
 • zatupování p?i insolven?ním ?ízení
 • sepis žalob na vyn?tí v?ci z konkurzní podstaty
 • sepis návrh? na oddlužení a na reorganizaci podnikatelského subjektu

 • komplexní zakládání obchodních spole?ností a družstev, v?etn? jejich zm?n a p?evod? obchodních podíl?, zajiš?ování podnikatelských oprávn?ní
 • fúze a p?em?ny spole?ností, p?echod podnikání z fyzické osoby na právnickou osobu
 • zastoupení v ?ízení u rejst?íkového soudu
 • komplexní problematika sm?nek, sm?ne?né ?ízení
 • sepis obchodních smluv, v?etn? úschovy listin a pen?z
 • vymáhání pohledávek v obchodních vztazích
 • zastupování u soud? ve sporech z obchodního styku
 • problematika dražeb dobrovolných i nedobrovolných
 • exekuce, stálá spolupráce se soukromým soudním exekutorem
 • komplexní problematika prodeje podniku ?i ?ásti podniku
 • správa pohledávek
 • smlouvy o dílo, reklama?ní ?ízení
 • p?epravní smlouvy a smlouvy v doprav? (spedici)
 • komplexní konkurzní právo, p?ihlášky pohledávek do konkurzu
 • likvidace obchodních spole?ností
 • správa majetku
 • zastupování na valných hromadách, v?etn? ?ízení valných hromad spole?ností a sch?zí družstev
 • paušální zastupování podnikatelských subjekt? za dohodnutých smluvních podmínek
 • porady v obchodních v?cech, v?etn? porad k zjišt?ní závazk?
 • právní rozbory a audity, porady, konzultace, návrhy a realizace komplexního ?ešení zadané problematiky

 • p?íprava pracovních smluv
 • dohody o hmotné odpov?dnosti a další jiné listiny,  které souvisejí se vztahy mezi zam?stnavateli a zam?stnanci
 • rozvázání pracovního pom?ru
 • zastupování klient? p?ed soudy ve sporech, které vyplývají z neplatného rozvázání pracovního pom?ru, ze mzdových nárok? a jiných pracovn?právních vztah?
 • p?íprava vnit?ních dokument? a sm?rnic

 • obhajoba v trestním a p?estupkovém ?ízení
 • sepis listin
 • p?ihlášení škody do trestního ?i p?estupkového ?ízení
 • p?estupkové ?ízení

 • zastupování ve správních ?ízeních
 • žaloby na p?ezkoumání správních rozhodnutí
 • podání kasa?ní stížnosti

 • sepis ústavních stížností
 • zastupování p?ed Ústavním soudem ?R repliche orologi italia
 • sepis stížností Evropskému soudu pro lidská práva
levora.info © Všechna práva vyhrazena Ambrozy Design 2007 | www.ambrozy.cz