• zakládání společenství vlastníků jednotek jako právnické osoby , řešení vztahů dle tohoto zákona (smlouvy o výstavbě, smlouvy o převodech jednotek, prohlášení vlastníka a jeho změny apod.)
 • řešení vztahů k nemovitostem, stavbám i pozemkům, včetně zástavních práv a věcných břemen a zastupování v řízení před katastrálním úřadem, příprava zejména nájemních a kupních smluv jakož i smluv o dílo týkajících se pozemků, budov, nebytových prostor a bytů
 • sepis smluv a listin, včetně zástavních smluv
 • řešení zajištění závazků, úschova listin a peněžní hotovosti
 • zastupování u soudů a občanskoprávních sporech
 • problematika dražeb dobrovolných i nedobrovolných
 • řešení škod, včetně vymáhání pohledávek z tohoto titulu
 • dědické právo
 • jednotlivé porady a konzultace, právní rozbory
 • vypořádání podílového spoluvlastnictví a společného jmění manželů
 • problematika občanských sdružení, včetně jejich založení
 • správa majetku
 • exekuce, stálá spolupráce se soukromým soudním exekutorem

 • problematika rozvodů
 • vypořádání majetku a bydlení po rozvodu
 • úprava styku rodičů s nezletilými dětmi
 • výživné

 • sepis návrhů na zahájení insolvenčního řízení a návrhů na prohlášení konkurzu
 • vypracování přihlášky pohledávek do insolvenčního řízení
 • zatupování při insolvenčním řízení
 • sepis žalob na vynětí věci z konkurzní podstaty
 • sepis návrhů na oddlužení a na reorganizaci podnikatelského subjektu

 • komplexní zakládání obchodních společností a družstev, včetně jejich změn a převodů obchodních podílů, zajišťování podnikatelských oprávnění
 • fúze a přeměny společností, přechod podnikání z fyzické osoby na právnickou osobu
 • zastoupení v řízení u rejstříkového soudu
 • komplexní problematika směnek, směnečné řízení
 • sepis obchodních smluv, včetně úschovy listin a peněz
 • vymáhání pohledávek v obchodních vztazích
 • zastupování u soudů ve sporech z obchodního styku
 • problematika dražeb dobrovolných i nedobrovolných
 • exekuce, stálá spolupráce se soukromým soudním exekutorem
 • komplexní problematika prodeje podniku či části podniku
 • správa pohledávek
 • smlouvy o dílo, reklamační řízení
 • přepravní smlouvy a smlouvy v dopravě (spedici)
 • komplexní konkurzní právo, přihlášky pohledávek do konkurzu
 • likvidace obchodních společností
 • správa majetku
 • zastupování na valných hromadách, včetně řízení valných hromad společností a schůzí družstev
 • paušální zastupování podnikatelských subjektů za dohodnutých smluvních podmínek
 • porady v obchodních věcech, včetně porad k zjištění závazků
 • právní rozbory a audity, porady, konzultace, návrhy a realizace komplexního řešení zadané problematiky

 • příprava pracovních smluv
 • dohody o hmotné odpovědnosti a další jiné listiny, které souvisejí se vztahy mezi zaměstnavateli a zaměstnanci
 • rozvázání pracovního poměru
 • zastupování klientů před soudy ve sporech, které vyplývají z neplatného rozvázání pracovního poměru, ze mzdových nároků a jiných pracovněprávních vztahů
 • příprava vnitřních dokumentů a směrnic

 • obhajoba v trestním a přestupkovém řízení
 • sepis listin
 • přihlášení škody do trestního či přestupkového řízení
 • přestupkové řízení

 • zastupování ve správních řízeních
 • žaloby na přezkoumání správních rozhodnutí
 • podání kasační stížnosti

 • sepis ústavních stížností
 • zastupování před Ústavním soudem
 • sepis stížností Evropskému soudu pro lidská práva
levora.info © Všechna práva vyhrazena Ambrozy Design 2007 | www.ambrozy.cz