Rozhodčí řízení je v České republice upraveno v zákoně č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů. Podle tohoto zákona strany mohou dohodnout, že o majetkových sporech mezi nimi k jejichž projednání a rozhodnutí by jinak byla dána pravomoc soudu, má rozhodovat jeden nebo více rozhodců anebo stálý rozhodčí soud (rozhodčí smlouva).

Hlavní výhody rozhodčího řízení jsou:

 

Rychlost:

  

Rozhodčí řízení je záležitostí maximálně několika týdnů. Řízení není tak formální. Proti rozhodčímu nálezu vydanému v rozhodčím řízení zásadně není přípustné odvolání.

Neveřejnost:

 

Soudní řízení je veřejné, vyloučit veřejnost lze jen ve výjimečných případech. Rozsudek musí být vždy veřejně vyhlášen.

Nižší náklady:

 

Řízení před rozhodcem je vždy kratší, vede tedy zákonitě ke snížení nákladů spojených s vymáháním práva.

Právní jistota:

 

Pravomocné rozhodnutí nastoluje mezi účastníky sporu právní stav ve lhůtě několika týdnů namísto několika let.

Vykonatelnost:

 

Vydaný rozhodčí nález nabývá účinků pravomocného soudního rozsudku. Je řádným exekučním titulem a na jeho základě lze okamžitě začít vést exekuci (výkon rozhodnutí). Vykonatelnost rozhodčího nálezu je uznávána v cizích zemích.

Rozhodčí smlouva
Rozhodčí smlouva se může týkat:
a) jednotlivého již vzniklého sporu (smlouva o rozhodci)
b) všech sporů, které by v budoucnu vznikly z určitého právního vztahu nebo z vymezeného okruhu právních vztahů (rozhodčí doložka)

Rozhodčí doložka
Pokud strany mají v úmyslu sjednat v uzavírané smlouvě, že veškeré spory ze smlouvy budou rozhodnuty v rozhodčím řízení, je vhodné sjednat rozhodčí doložku již v uzavírané smlouvě. Znění rozhodčí doložky může být následující: Všechny spory vznikající z této smlouvy a v souvislosti s ní budou rozhodovány s konečnou platností JUDr. Ing. Vojtěchem Levorou, advokátem v Plzni, Slovanská tř. 136, Plzeň. č. ČAK:

AK doporučuje před uzavřením rozhodčí doložky či rozhodčí smlouvy kontaktovat kancelář.


Za rozhodčí řízení:
Poplatek za rozhodčí řízení před jediným rozhodcem činí:
3 % z hodnoty předmětu sporu, minimálně však 5.000 Kč +DPH

Za přednostní rozhodčí řízení:
Poplatek za rozhodčí řízení před jediným rozhodcem činí:
5 % z hodnoty předmětu sporu, minimálně však 10.000 Kč +DPH

Poplatek za odročení nařízeného ústního jednání:
- 1.000,-Kč, je-li hodnota sporu do 20.000,-Kč
- 2.000,-Kč, je-li hodnota sporu do 100.000,-Kč
- 3.000,-Kč, je-li hodnota sporu vyšší než 100.000,-Kč

- placení úhrad na hotové výdaje účelně vynaložené v souvislosti s rozhodčím řízením (např. znalečné, tlumočení, jízdné, apod.)

Rozhodčí řád je zde ke stažení ve formátu PDF:  

levora.info © Všechna práva vyhrazena Ambrozy Design 2007 | www.ambrozy.cz