Základním předpisem regulujícím ceny za služby advokátů je vyhláška č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif). Dle advokátního tarifu může být cena za služby (tzv. odměna advokáta) určena jako tzv. mimosmluvní odměna, jejíž sazby jsou obsaženy v § 7 advokátního tarifu, nebo může dojít ke sjednání tzv. odměny smluvní. Sjednaná smluvní odměna může být hodinová, jednorázová, podle podílu na hodnotě či výsledku věci nebo paušální. Pokud není odměna sjednána ve smlouvě, upravuje výši právě ustanovení o mimosmluvní odměně podle  vyhlášky č. 177/1996 Sb.

Kromě odměny má každý advokát nárok na náhradu hotových výdajů účelně vynaložených v souvislosti s poskytnutím právní služby, což jsou zejména soudní a jiné poplatky, cestovní výdaje, poštovné, telekomunikační poplatky, znalecké posudky a odborná vyjádření, překlady, opisy a fotokopie.


1. Hodinová sazba - celková odměna se vypočte jako násobek sjednané hodinové sazby a počtu hodin (hodinová sazba x počet hodin) strávených při poskytování právních služeb příslušnému klientovi. Základní hodinová sazba se určí dohodou dle náročnost případu.

2. Jednorázová částka za poskytnutou právní službu -  jedná se o poskytnutí jednorázové služby, když odměna je dohodnuta za vyřízení celé věci na klíč.

3. Podíl na hodnotě či výsledku věci - odměna je stanovena smluveným podílem na hodnotě věci či úspěchu ve věci. Hodnota věci vychází buď ze znaleckého posudku, či dohodou stran. Podíl se stanoví buď procentem, či pevnou částkou.

4. Paušální měsíční sazba - odměna advokátní kanceláři je stanovena paušální částkou za každý měsíc. Měsíční paušální částka vychází z hodinové sazby advokátní kanceláře násobené odhadnutým počtem hodin právních služeb za měsíc (hodinová sazba x odhadnutý počet hodin).

5. Advokátní tarif - není-li dohodnuto jinak (viz výše), pak se odměna řídí Vyhláškou Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., v platném znění, jehož ustanovení o mimosmluvní odměně se pro vztah mezi klientem a advokátem použijí. Celková odměna se poté vypočte jako násobek odměny za jeden úkon právní služby a počtu jednotlivých úkonů, které byly ve věci vykovány.  Odměna za jeden úkon právní služby se vypočte z tarifní hodnoty, za kterou se v zásadě považuje výše peněžitého plnění nebo cena věci anebo práva a jejich příslušenství v době započetí úkonu právní služby.

Úkony  právní služby jsou:

  • převzetí a příprava zastoupení na základě smlouvy o poskytnutí právních služeb
  • sepsání žaloby
  • další porada s klientem přesahující jednu hodinu
  • sepsání právního rozboru věci
  • sepsání listiny o právním úkonu (smlouvy)
  • jednání s protistranou, a to každé dvě započaté hodiny
  • účast při úkonu správního nebo jiného orgánu, a to každé započaté dvě hodiny

levora.info © Všechna práva vyhrazena Ambrozy Design 2007 | www.ambrozy.cz